Bez kategorii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 144 „WESOŁA GROMADA” W POZNANIU

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 25 maja 2020r. w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 144 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu (zapewniony będzie pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym).

10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko w przedsionku przedszkola pracownikowi placówki.

11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedsionka przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

14. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.

15. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.

16. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

17. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w jednostkach oświatowych .

18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

Pouczenie

1Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

………………………………………………..

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

ANKIETA

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.


Jeżeli tylko jest to możliwe – zachęcamy do pozostawienia dziecka w domu

Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………………………………………………….

Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………

Czy Rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez placówkę w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ………………………………

Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują? …………

Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

– pracownik systemu ochrony zdrowia …………..

– pracownik służb mundurowych…………………

– pracownik handlu……………………….

– pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……….

– pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta………………….

6. Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji? ……………………..

7. Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną? ……………………….

8. Od 25 maja 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 – proszę zadeklarować faktyczne godziny, w jakich dziecko będzie obecne w przedszkolu ………………………………………………………

9. Proszę podać numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach oświatowych.

………………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2O2O 2O20

ABRAMOWlCZ STANlSŁAW
ANDRZEJEWSKA BARBARA ZOFlA
ANHOLCER NATALIA
ANIOŁA ADAM
ANlOŁEK ALEKSANDRA ANNA
ANTCZAK BARTOSZ
ANTCZAK WOJClECH
BANDOSZ HELENA
BĄCLER HANNA BĄCLER
BEDNARKlEWlCZ ZOFlA
BERBEC ALAN
BODNAR FlLlP
BORKOWSKA ZOFlA
BRODZlAK FlLlP JÓZEF
CHMlELEWSKA ZOFlA
CHUDY ANTONl JAN
ClBOROWSKl KRYSTIAN
ClCHOCKA NATALlA
CZAJKA ANTONl
CZAJKA FRANClSZEK
CZAJKA JAN
CZECH LEWSKl JAKUB
DOMAGAŁA JULlAN
DRADRACH ALEKSANDRA ANNA
DUNAJ FRANCISZEK
FRYSlAK BARBARA
GAJDA JĘDRZEJ

GAJDA LAURA
GŁOWA NATALlA
GŁOWA ROZALlA
GŁOWACKI ALEKSANDER
GŁOWACKI SEWERYN
GOS MAJA
GOŚClNlAK MICHALINA
GRADKlEWlCZ MONlKA
GRADKlEWlCZ MAJA
JANUSZKlEWlCZ STEFAN WOJClECH
JAWORSKA KAMILA IGA
JÓZFFlAK AGATA
KACPRZAK ZUZANNA
KOLANOWSKA MAJA ANNA
KONDRATOWlCZ FRANClSZEK PIOTR
KOSMECKA HELENA lRENA
KOSTFRA OLAF PlOTR
KOSClELNlAK MAClEJ
KOTECKA GABRlELA
KOWALCZYK LEON
KOZŁOWSKA JULlA
KOZŁOWSKI JAKUB
KOZŁOWSKI JAKUB
KRAWCZYK ŁUKASZ
KRAWCZYK TOMASZ
KUCHARSKl SZYMON
KURZAWA ANTONl KURZAWA
KURZAWA BARTŁOM l EJ KURZAWA
LEŚNlEWlCZ HANNA MARlA
LlNlARSKl FlLlP

SIELlCKl GABRlEL
SKRODZKl WOJClECH
SŁOWEK KRYSTYNA
SOŁTYSIAK ADAM
SOŁTYSIAK MAŁGORZATA
SOWlŃSKA LENA HANNA
SROKA JAGODA NATASZA
STEFANIAK GABRlELA
SYPNIEWSKA HANNA ALEKSANDRA
SZABŁOWSKA ZOFlA KATARZYNA
SZADKOWSKA ALEKSANDRA
SZAJEK DOMlNlK
SZCZECH BARTOSZ
SZUMSKl JAN
SZYMCZYK STEFAN

ŚWIATŁOWSKA ZUZANNA OLIWIA
TARKA RADOSŁAW
TOMASZEWSKA ZUZANNA
TOMASZEWSKl KASJAN MlKOŁAJ
TOPOLEWSKA JAGNA MONlKA
TURCZYN SEBASTIAN
TYRAKOWSKA LlLlANA
TYRAKOWSKl ALEKSANDER
TYSZKlEWlCZ JAKUB
WALDEK EWA
WALKOWlAK MICHAŁ ANDRZEJ
WALKOWlAK ZUZANNA MARlA
WASlLA MARTYNA
WlFJA POLA
WOJTKOWlAK OSKAR

LlPSKl MAKSYMlLIAN
LOPEZ SOŁTYSlK CRlSTlNA
ŁUCZAK ANTONl
ŁUCZAK WOJClECH
MIERZEJEWSKA MAJA
MlKUŁA ANTONl
MlSlAK MAKSYMlLlAN
MOLSKI OSKAR
NlEMlRO MICHAŁ
NOWACKl CEZARY
NOWAK MATEUSZ
NOWlCKA JULlA
NYCZ NlKODEM
OLBRYCH- MAJCHRZYCKA LENA
OLEJNlK MATEUSZ
ORCZYK JULlA
PEPŁOŃSKA HANNA
PlECHOCKA AGATA
PLEWlŃSKA BlANKA
POLESKA JULlA

POLESKA ZOFlA
POSEŁEK WlKTORlA MARTA
PRZEWOŹNA MARTA
PUFAL-PRĘTKlTOMASZ
REZLEWlCZ MAREK FRANCISZEK
ROGALSKl WOJClECH
RYBARCZYK MARTYNA
SACHARCZUK WOJClECH KRZYSZTOF
SADOWSKl LEON
SCHNElDER ADRlAN

WOŁElKO LILIANA
WoŹNlAK ANlELA ANNA
ZASTAWNY DAWID MACIEJ
ZAWODNA OLlWlA
ZlELlŃSKl WlTOLD GUSTAW

Lista dzieci niezakwaIifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2010 / 2021

Baltrukevich Mikita

Ciaciuch Dominik

Jankiewicz Tomasz Michał

Kaczmarek Lidia

Szpotański Mateusz

Najniższa ilość punktów do przyjęcia dziecka wyniosła 170.

Bez kategorii

Informujemy, że od 16 marca 2020 r.  do 25 marca 2020 r. przedszkole otwarte jest w godzinach od 9:00       do 14:00. W piątek 20 marca 2020 r. placówka będzie nieczynna.

Bez kategorii

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez zmian, sekretariat czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.

Bez kategorii

20. 09. 2018r. – Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka,
21. 09. 2018r. – koncert pt. „Co śpi w starym zegarze”.
26. 09.. 2018r. – wyjazd do Teatru Animacji dzieci z grupy: „Jagódki” i „Rumcajsy”.
27. 09. 2018r. – wyjście do Szkoły Podstawowej nr 51 na zajęcia sportowe dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
3. 10. 2018r. – Festiwal dyni w Deli Parku” wycieczka dzieci z grupy „Jagódki”, „Rumcajsy” i „Bolki i Lolki”.
4. 10. 2018r. – wycieczka do parku w Rogalinie w poszukiwaniu jesieni dzieci z grupy „Plastusie” i „Cypiski”.
12. 10. 2018r. – koncert pt. „Magiczna historia o zaczarowanym flecie”.
18. 10. 2018r. – „Magic show” – spotkanie z iluzjonistą Brozim.
26. 10. 2018r. – „Pasowanie Na Przedszkolaka” dzieci z grupy „Cypiski”.
26. 10. 2010r. – wyjazd do Szkoły Muzycznej dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
5. 11. 2018r. – „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci z grupy „Plastusie”.
9. 11. 2018r. – obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawienie programu artystycznego przez dzieci z grupy „Jagódki”.
15. 11. 2016r. – wyjazd do Kina Multikino 51 na przedstawienie pt. „Różnorodność kultur” dzieci z grupy „Jagódki” i „Rumcajsy”.
16. 11. 2018r. – koncert pt. „Janosikowe opowieści”.
23. 11. 2018r. – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
14. 12. 2018r. – koncert „Anielskie dźwięki na cztery głosy”.
19. 12. 2018r. – „Gwiazdor w Przedszkolu”.
20. 12. 2018r. – „Jasełka i Koncert kolęd”, obiad wigilijny.
8. 01. 2019r. – „Muzyczna bajka” – wyjazd do Kina Apollo dzieci z grupy „Bolki i Lolki”, „Jagódki” i „Rumcajsy”.
9. 01. 2019r. – „Balik w Przedszkolu”.
30. 01. 2019r. – „Dzień Babci i Dziadka” w grupie „Plastusie” i „Cypiski”.
31. 01. 2019r. – „Dzień Babci i Dziadka” w grupie „Bolki i Lolki”, „Jagódki”, „Rumcajsy”.
1. 02. 2019r. – koncert „Muzyczna salsa”.
15. 02. 2019r. – koncert pt. „Królewski bal u wujka Ludwika”.
18. 02. 2019r. – „Międzynarodowy Dzień Kota”.
21. 02. 2019r. – wyjazd do Multikina 51 na przedstawienie pt. „Bajka o kolorach” dzieci z grupy „Bolki i Lolki”, „Jagódki”, „Rumcajsy”.
15. 03. 2019r. – koncert pt. „Wiosenne trele morele”.
10. 04. 2019r. – wycieczka do Szreniawy.
12. 04. 2019r. – koncert pt. „Muzyczne pisanki”.
17. 04. 2019r. – „Śniadanie wielkanocne” i „Zajączek w Przedszkolu”.
25. 04. 2019r. – wyjazd do Multikina 51 na przedstawienie pt. „Bajka o kolorach” dzieci z grupy „Plastusie”, i „Cypiski”.
17. 05. 2019r. – koncert pt. „Wyspy pełne dźwięków”.
24. 05. 2019r. – Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym.
31. 05. 2019r. – Spartakiada między przedszkolna połączona z Dniem Dziecka.
5. 06. 2019r. – wycieczka z okazji „Dnia Dziecka” do Klimkowej Osady.
7. 06. 2019r. – koncert pt. „Muzykoteka małego człowieka”.
10. 06. 2019r. – Zakończenie Przedszkola przez dzieci z grupy „Jagódki”.
13. 06. 2019r. – Zakończenie Przedszkola przez dzieci z grupy „Rumcajsy”.

Rozmiar czcionki
Kontrast