Bez kategorii

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM OD 20 DO 31 SIERPNIA 2020

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

JEŻELI TYLKO JEST TO MOŻLIWE – ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA DZIECKA W DOMU

 

1)Nazwisko i imię dziecka:………………………………………………………………………………

2)W SIERPNIU 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 –

PROSZĘ ZADEKLAROWAĆ FAKTYCZNY TERMIN I  GODZINY, W JAKICH DZIECKO BĘDZIE OBECNE W PRZEDSZKOLU:

 

od ……….. sierpnia do ….…….. sierpnia 2020r. w godzinach od ………….. do ………..…..

3)Proszę podać  numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA

4)Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują w systemie stacjonarnym?                                TAK / NIE

5)Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

–   pracownik systemu ochrony zdrowia                                                                                                                             TAK / NIE

–   pracownik  służb mundurowych                                                                                                                       TAK / NIE

–   pracownik handlu                                                                                                                                                   TAK / NIE

–  pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                                              TAK / NIE

–  pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta                                               TAK / NIE

6)Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji?                TAK / NIE          

7)Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną?                                                                                                                                                               TAK / NIE

UWAGA:

 • DYREKTOR PLACÓWKI MOŻE ŻADAĆ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OŚWIADCZENIA ZAWARTE W PKT. 4 i 5. W PRZYPADKU NIE PRZEDŁOŻENIA W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ DYREKTORA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ, ŻE NIE JEST SPEŁNIONE KRYTERIUM PIERSZEŃSTWA PRZYJĘCIA.
 • MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ W OKRESIE WAKACYJNYM Z ZASTOSOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych   w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach  oświatowych.

 

……………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM OD 01 DO 31 LIPCA 2020

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

JEŻELI TYLKO JEST TO MOŻLIWE – ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA DZIECKA W DOMU

 

1)Nazwisko i imię dziecka:………………………………………………………………………………

2)W LIPCU 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 –

PROSZĘ ZADEKLAROWAĆ FAKTYCZNY TERMIN I  GODZINY, W JAKICH DZIECKO BĘDZIE OBECNE W PRZEDSZKOLU:

 

od ……….. lipca do ….…….. lipca 2020r. w godzinach od ………….. do ………..…..

3)Proszę podać  numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA

4)Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują w systemie stacjonarnym?                                TAK / NIE

5)Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

–   pracownik systemu ochrony zdrowia                                                                                                                             TAK / NIE

–   pracownik  służb mundurowych                                                                                                                       TAK / NIE

–   pracownik handlu                                                                                                                                                   TAK / NIE

–   pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i     zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                    TAK / NIE

–   pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta                                              TAK / NIE

 

6)Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji?                TAK / NIE    

     

7)Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną?                                                                                                                                                               TAK / NIE

UWAGA:

 • DYREKTOR PLACÓWKI MOŻE ŻADAĆ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OŚWIADCZENIA ZAWARTE W PKT. 4 i 5. W PRZYPADKU NIE PRZEDŁOŻENIA W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ DYREKTORA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ, ŻE NIE JEST SPEŁNIONE KRYTERIUM PIERSZEŃSTWA PRZYJĘCIA.
 • MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ W OKRESIE WAKACYJNYM Z ZASTOSOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych   w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach  oświatowych.

 

………………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 144 „WESOŁA GROMADA” W POZNANIU

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 01 LIPCA 2020r. w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 144 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.
 7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu (zapewniony będzie pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym).
 10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko w przedsionku przedszkola pracownikowi placówki.
 11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedsionka przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.
 12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
 13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
  u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
  w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;
 14. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.
 15. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.
 16. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 17. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w związku z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem   rozprzestrzenianiu się  COVID-19  w jednostkach  oświatowych .
 18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

 

 

Pouczenie

1Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

 

 

 

………………………………………………..

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

Poznań dnia 09 CZERWIEC 2020 r.

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 144 W OKRESIE PANDEMII COVID – 19.
 2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW – do wypełnienia
 3. KARTA ZGŁOSZENIA WAKACJEdo wypełnienia

 

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ DOKUMENTÓW I WYPEŁNIENIU ICH, PROSZĘ O PRZESŁANIE ZWROTNE DO PRZEDSZKOLA„PODPISANYCH SKANÓW DEKLARACJI I OŚWIADCZENIA”

DO 19 CZERWCA 2020R. (W TYTULE PROSIMY WPISAĆ – WAKACJE).

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ PAŃSTWA DECYZJI

O POSŁANIU DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA W LIPCU LUB SIERPNIU 2020,

NALEŻY RÓWNIEŻ ZGŁOSIĆ TEN FAKT NAJPÓŹNIEJ DO 19 CZERWCA.

 

Po weryfikacji ankiet w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże Państwu informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

 

Telefon do przedszkola: 61 8776521

Mail do przedszkola: p144@poznan.interklasa.pl

 

Pozdrawiam

Dyrektor Przedszkola Nr 144 „Wesoła Gromada”

Grażyna Szlandrowicz