Bez kategorii

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 144 „Wesoła Gromada” os. Czecha 76 w Poznaniu

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: p144@poznan.interklasa.pl.lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 144 „Wesoła Gromada” os. Czecha 76 w Poznaniu.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Bez kategorii

Szanowni Rodzice
Przekazuję informacje od Prezydenta Miasta Poznania oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania dotyczące organizacji pracy przedszkola w okresie wakacyjnym.

Nasze przedszkole pracuje w terminie od 26 lipca 2021r. do 27 sierpnia 2021r.
Od 1 lipca 2021r. do 25 lipca 2021r. oraz od 30 sierpnia 2021r.
do 31 sierpnia 2021r. przedszkole będzie nieczynne.

Zapisy na dyżur wakacyjny odbywają się od 15 marca 2021r. do 31 marca 2021r. Deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w sekretariacie przedszkola od dnia 15 marca 2021 roku. Wypełnioną deklarację należy złożyć w placówce do dnia 31 marca 2021r.

Z poważaniem Anna Kajdaniak dyrektor przedszkola

Bez kategorii

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA POZNANIA

Poznań, 5 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do poznańskich przedszkoli,

piszę do Państwa w trudnej dla wszystkich sytuacji, która od prawie roku nakłada na nas zmianę m.in. dotychczasowych zasad w organizacji opieki przedszkolnej. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli konieczne było przygotowanie i zaplanowanie nowych rozwiązań, które będą zgodne z wytycznymi władz centralnych, będą gwarantować bezpieczeństwo i umożliwią rodzicom skorzystanie przez ich dzieci z opieki przedszkolnej w czasie wakacji.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi oraz taką organizację pracy, by w marę możliwości dzieci z poszczególnych grup nie stykały się. Poczucie odpowiedzialności oraz poświęcenie nauczycieli i pracowników oświaty decydują o tym, że najmłodsi mieszkańcy Poznania mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w bezpiecznych warunkach. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracji i obsługi podejmują codziennie nieoceniony trud opatrzony dużym ryzykiem.

W związku ž powyższym biorąc pod uwagę przesłanki bezpieczeństwa, ale też zapewnienia nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prawa do urlopu w okresie letnim oraz umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych remontów w poszczególnych placówkach organizujemy pracę w lipcu i sierpniu w następującym systemie•.

> 5 tygodni placówka otwarta, około 3,5 tygodnie placówka zamknięta.

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61878 53 17, fax +48 61 878 53 60, włvw.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61878 53 60, www.poznan.pl

Określenie tygodni otwarcia przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zostały wypracowane z dyrektorami poszczególnych placówek, którzy uzgadniali te terminy z radami rodziców.

Jednocześnie planujemy, by dla rodziców, którzy bezwzględnie potrzebować będą dłuższej opieki niż gwarantowane w macierzystym przedszkolu 5 tygodni, utworzenie grup międzyprzedszkolnych w szkołach podstawowych, w których w bieżącym roku szkolnym funkcjonują oddziały przedszkolne.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych już w ubiegłym roku — podczas pierwszej fali pandemii zrezygnowali z części urlopów wypoczynkowych. Teraz oczekują, że organizacja dyżurów wakacyjnych umożliwi im wypoczynek 1 regenerację sił przed nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo,  zaległych urlopów w terminie do 30 wrzeŚn1a roku następnego wynika również wprost z kodeksu pracy. Jeżeli pracownikom przedszkoli i szkół tego nie umożliwimy, konieczne może okazać się okresowe zawieszanie pracy placówek ze względu na wysoką absencję chorobową i brak kadry.

Liczę na zrozumienie przez Państwa tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

Mariusz Wiśniewski

Bez kategorii

Urząd Miasta Poznania                                                                                                          POZnan

Wydział Oświaty

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Poznań, 09 marca 2021 r

Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w załączonych tabelach informuje o terminach pracy poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącu lipcu i sierpniu 2021r.

Deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składacie Państwo w macierzystej placówce w dniach od 15-31 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy „międzyprzedszkolnej” w sześciu szkołach podstawowych w centrum miasta, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w okresie lipca lub sierpnia będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2 – tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez organ prowadzący.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad zapisu dziecka do oddziału „międzyprzedszkolnego” będzie podany na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/dvzurvwakacv’ne/w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Zastępca dyrektora

Wiesław Banaś

Urząd Miasta Poznania, Wydział Oświaty, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań tel. +48 61 878 42 01, fax +48 61 873 42 02, mail: ow@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Aktualności

Informujemy, że nasze przedszkole zaczęło prowadzić swój profil na serwisie społecznościowym Facebook. Można nas odnaleźć wpisując w lupkę na platformie Przedszkole nr 144 Wesoła Gromada.

Bez kategorii

Szanowni Państwo

informujemy, że nasza placówka znajduje się w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 8, mającej swoją siedzibę na os. Rusa 56/D1 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 6), kontakt tel. 61 670 40 39, ppp8.poznan@wp.plwww.ppp8-poznan.pl

W sytuacji, kiedy Rodzice mają potrzebę pomocy psychologicznej dla swoich dzieci np. w związku z zaburzeniami lękowo – emocjonalnymi, problemami wychowawczymi, problemami rodzinnymi, problemami wynikającymi z sytuacji pandemicznej, mogą się kontaktować każdego dnia pod wskazany powyżej numer telefonu lub e-mail. Zapraszamy również pełnoletnich uczniów.

Aktualności

Informujemy, że złożenie deklaracji kontynuacji przedszkola w naszej placówce, będzie można dokonać w dniach od 9 do 15 marca 2021r.

Natomiast nabór dla nowych dzieci odbędzie się w dniach od 16 do 30 marca 2021 r. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną dodane na stronie przed naborem.