Mój dzień w przedszkolu

6:00-8:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym

8:00-8:15 Zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne i samoobsługowe.

8:15-8:45  I śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:45-9:00 Czynności higieniczne po posiłku. Doskonalenie umiejętności mycia rąk i zębów oraz samodzielnego korzystania z toalety.

9:00- 11:00 Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych z całą grupą prowadzonych na podstawie planów miesięcznych, opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych w oparciu o podstawę programową. Wycieczki i spacery, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym w zależności od pogody. Zajęcia dodatkowe- język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika.

11:00-11:15  Przygotowanie do II śniadania- czynności higieniczne i samoobsługowe przed posiłkiem.

11:15- 11:45  II śniadanie- realizacja założeń programowych dotyczących kształtowania  prawidłowych nawyków żywieniowych oraz kulturalnego zachowania podczas posiłku

11:45-12:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Grupy najmłodsze- przygotowanie do leżakowania.

12:00-13:15 Odpoczynek na leżakach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela. Grupy starsze- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym- zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z sprzętów terenowych oraz na przestrzeganie ustalonych zasad, spacery po okolicy przedszkola, wycieczki terenowe.

13:15-13:30 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i samoobsługowych

13:30- 14:00 Obiad- Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku oraz zachowanie czystości i porządku na stole.

14:00-15:00 Odpoczynek po obiedzie- słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne.

15:00-16:00 Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia wyrównawcze, praca w małych zespołach, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

16:00-16:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed posiłkiem. Podwieczorek- zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie podczas posiłku.

16:15-17:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.