Bez kategorii

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 144 z siedzibą os. Czecha 76 w Poznaniu.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki,
a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki, w szczególności związanych z epidemią korona wirusa,

 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
  do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
  do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności
  w specjalnych warunkach sanitarnych,

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej..

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych osobowych,
  które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne,
by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego
w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast