Bez kategorii

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W PRZEDSZKOLU NR 144 „Wesoła Gromada” W POZNANIU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………

 1. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………..

3. Proszę wpisać godzinę przyprowadzania i odbierania dziecka ( wpisujemy pełne godziny)

od ……………………………………do…………………………………………….

4. Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty prosimy rodziców o odbieranie dzieci do godziny16.30.

Od godziny 16.30 przedszkole jest dezynfekowane i ozonowane.

5. Stawka żywieniowa od 1 września 2020 roku wynosi 8.50zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad)

6. Rodzice dzieci alergicznych dostarczają do przedszkola zaświadczenie lekarskie o rodzaju alergii

(w przypadku alergii pokarmowej kontakt z intendentką przedszkola).

7. Rodzice dzieci nieżywiących się oraz alergicznych dostarczają gotowe posiłki lub zamienniki

w zdezynfekowanych pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności.

Każdy pojemnik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzajem posiłku

(I śniadanie, II śniadanie, obiad).

 • Posiłki przynosimy gotowe do spożycia lub do ewentualnego podgrzania. Nie przyjmujemy półproduktów do przygotowywania przez personel przedszkola.

 • Pojemniki umyte i zdezynfekowane zostaną zwrócone rodzicom przy odbiorze dziecka.

 • Nie używamy żadnych toreb wielorazowych, zostawiamy w przedszkolu same pojemniki.

8. Rodzice dzieci 5 i 6 – letnich, którzy chcą aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej

proszeni są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Dzieci zakwalifikowane na w/w zajęcia stroje

gimnastyczne przynoszą w podpisanych workach materiałowych do swojej grupy.

9. Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka od NNW to decyzja rodzica.

10. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy

mojego dziecka.

11. Dzieci przynoszą do przedszkola chusteczki higieniczne w kartoniku (najlepiej trzywarstwowe i podpisane

imieniem i nazwiskiem dziecka).

…………………………………………..

Data i podpisy Rodziców

Oświadczam, że pojemniki, których używam do żywności są każdorazowo zdezynfekowane przed dostarczeniem do przedszkola (podpisują tylko Rodzice dzieci alergicznych).

………………………………………………..

Data i podpisy Rodziców

Bez kategorii

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w Przedszkolu nr 144 „Wesoła Gromada” w Poznaniu

od 01-09-2020r.

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.

PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PROCEDUR:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 25. 08. 2020 r.
 • Wizja lokalna, analiza ryzyka.
 • Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz z technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski.

4. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,

 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,

 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,

 4. Nie organizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,

 5. Przystosowania sal – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki.

 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,

 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,

 8. Przypominania i egzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,

 9. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.

 10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,

 11. Nadzorowania picia wody przez dzieci,

 12. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw,

 13. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.

 14. W szatani może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i pracownikiem obsługi.

 15. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

 16. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.

 2. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.

 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.

 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów. Po każdym wyjściu dziecka z toalety dezynfekują ubikację, umywalki i krany.

 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.

 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 5. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.

 7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).

 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.

 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

 14. Zobowiązani są do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca przedszkola w reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Na czas reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szatni innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

 2. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni i gdy stawi się po nie pracownik, rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi, który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 1,5 metra.

 3. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem: przed naciśnięciem na przycisk, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem stojącym przy drzwiach.

 4. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.

 5. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic używa dzwonka przedszkolnego, czeka, aż dziecko się przebierze i pracownik odprowadzi je do drzwi wejściowych. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 1,5 metrów.

 6. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac plastycznych – będą przechowywane w teczkach na terenie przedszkola.

 7. W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie myją zębów.

 8. Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku. Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdej grupy.

 9. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.

 10. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.

 11. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci i raz w tygodniu ozonowane.

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.

 2. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w przedszkolu.

 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej (999 lub 112).

 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VII. Żywienie dzieci

 1. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi i nauczycielkami, a kontakt z personelem pomocniczym jest ograniczony do niezbędnego minimum.

 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.

 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.

 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

 6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.

 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.).

 8. Intendentka przedszkola jest zobowiązana do dbałości o magazyny żywieniowe. Na teren przedszkola nie wchodzą dostawcy. Towar zostawiają przed drzwiami przedszkola i zobowiązani są noszenia maseczki i rękawiczek.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.

2. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

3. Procedury obowiązują do odwołania.

Podpis Rodziców/ opiekunów prawnych

Bez kategorii

Szanowni Rodzice

Po długiej przerwie 1 września br. dzieci wracają do przedszkola.

Z przykrością stwierdzamy jednak, że w dalszym ciągu pracujemy w reżimie sanitarnym.

W związku z tym musimy przestrzegać wytycznych: GIS, MZ i MEN.

Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie dzieci, więc zarówno Państwo jak i my powinniśmy odpowiedzialnie podejść do zaistniałej sytuacji. Liczymy na wzajemne zrozumienie i pomoc, aby ten trudny czas nie powodował dodatkowych konfliktów.

Życzymy Państwu, dzieciom i sobie uśmiechu, pogody ducha no i co najważniejsze zdrowia.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami i deklaracją, podpisanie jej i mailem lub do skrzynki dostarczyć dokumenty

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci do godziny 8.15, ponieważ po tym czasie dezynfekujemy szatnię.

Z pozdrowieniami

Dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna „Wesołej Gromady”