Bez kategorii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 144 „WESOŁA GROMADA” W POZNANIU

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 01 LIPCA 2020r. w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 144 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.
 7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu (zapewniony będzie pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym).
 10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko w przedsionku przedszkola pracownikowi placówki.
 11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedsionka przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.
 12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
 13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
  u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
  w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;
 14. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.
 15. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.
 16. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 17. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w związku z  zapobieganiem  i przeciwdziałaniem   rozprzestrzenianiu się  COVID-19  w jednostkach  oświatowych .
 18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

 

 

Pouczenie

1Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

 

 

 

………………………………………………..

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

Poznań dnia 09 CZERWIEC 2020 r.

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 144 W OKRESIE PANDEMII COVID – 19.
 2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW – do wypełnienia
 3. KARTA ZGŁOSZENIA WAKACJEdo wypełnienia

 

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ DOKUMENTÓW I WYPEŁNIENIU ICH, PROSZĘ O PRZESŁANIE ZWROTNE DO PRZEDSZKOLA„PODPISANYCH SKANÓW DEKLARACJI I OŚWIADCZENIA”

DO 19 CZERWCA 2020R. (W TYTULE PROSIMY WPISAĆ – WAKACJE).

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ PAŃSTWA DECYZJI

O POSŁANIU DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA W LIPCU LUB SIERPNIU 2020,

NALEŻY RÓWNIEŻ ZGŁOSIĆ TEN FAKT NAJPÓŹNIEJ DO 19 CZERWCA.

 

Po weryfikacji ankiet w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże Państwu informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

 

Telefon do przedszkola: 61 8776521

Mail do przedszkola: p144@poznan.interklasa.pl

 

Pozdrawiam

Dyrektor Przedszkola Nr 144 „Wesoła Gromada”

Grażyna Szlandrowicz

 

Bez kategorii

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Jarosław Pinkas

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Organizacja opieki w podmiocie:

Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż 0 2.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*

 • Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

1 Pierwsza aktualizacja

Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 • Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia: 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Główny       Inspektor Sanitarny

Bez kategorii

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 144 z siedzibą os. Czecha 76 w Poznaniu.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki,
a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki, w szczególności związanych z epidemią korona wirusa,

 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
  do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
  do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności
  w specjalnych warunkach sanitarnych,

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej..

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych osobowych,
  które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne,
by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego
w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.

Bez kategorii

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

z dnia 15. 05. 2020r.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w Przedszkolu nr 144 „Wesoła Gromada” w Poznaniu

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków – tj. rozdzielania dzieci, obowiązku chodzenia w maseczkach/przyłbicach i specjalnych fartuchach. Dyrekcja przedszkola, za przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PROCEDUR:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • Wizja lokalna, analiza ryzyka.
 • Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz z technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.

4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem go.

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski.

6. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,

 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,

 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,

 4. Nie organizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,

 5. Przystosowania sal – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki, dywany.

 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,

 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,

 8. Przypominania i egzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,

 9. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.

 10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,

 11. Nadzorowania picia wody przez dzieci,

 12. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw,

 13. Organizowania działań opiekuńczo – wychowawczych, w miarę możliwości dydaktycznych,

 14. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.

 15. W szatani może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i ewentualnie pracownikiem obsługi.

 16. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

 17. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.

 2. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.

 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.

 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów. Po każdym wyjściu dziecka z toalety dezynfekują ubikację, umywalki i krany.

 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.

 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 5. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.

 7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).

 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.

 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

 14. Zobowiązani są do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szatni innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

 2. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni i gdy stawi się po nie pracownik, rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi, który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów.

 3. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem: przed naciśnięciem na przycisk, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem stojącym przy drzwiach.

 4. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.

 5. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic używa dzwonka przedszkolnego, czeka, aż dziecko się przebierze i pracownik odprowadzi je do drzwi wejściowych. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów.

 6. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac plastycznych – będą przechowywane w teczkach na terenie przedszkola.

 7. Ograniczenie liczebności grupy – zgodnie z wytycznymi GIS liczba dzieci przebywających w sali zostaje ograniczona do maksymalnie do 12 dzieci.

 8. W czasie reżimu sanitarnego nie ma w przedszkolu leżakowania oraz dzieci nie myją zębów.

 9. Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku. W ogrodzie przedszkolnym wyłącza się z zabawy piaskownice, wiaderka, łopatki itp. Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdej grupy.

 10. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.

 11. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.

 12. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.

 2. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w przedszkolu.

 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VII. Żywienie dzieci

 1. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi i nauczycielkami, a kontakt z personelem pomocniczym jest ograniczony do niezbędnego minimum.

 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.

 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.

 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

 6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.

 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.). Dotyczy to również dzieci alergicznych.

 8. Intendentka przedszkola jest zobowiązana do dbałości o magazyny żywieniowe. Na teren przedszkola nie wchodzą dostawcy. Towar zostawiają przed drzwiami przedszkola i zobowiązani są noszenia maseczki i rękawiczek.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

4. Procedury obowiązują do odwołania.

Załączniki:

1. Ankieta dla Rodziców

2. Oświadczenie dla Rodziców

Bez kategorii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 144 „WESOŁA GROMADA” W POZNANIU

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 25 maja 2020r. w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 144 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu (zapewniony będzie pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym).

10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko w przedsionku przedszkola pracownikowi placówki.

11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedsionka przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

14. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.

15. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.

16. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

17. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w jednostkach oświatowych .

18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

Pouczenie

1Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

………………………………………………..

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

ANKIETA

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.


Jeżeli tylko jest to możliwe – zachęcamy do pozostawienia dziecka w domu

Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………………………………………………….

Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………

Czy Rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez placówkę w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ………………………………

Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują? …………

Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

– pracownik systemu ochrony zdrowia …………..

– pracownik służb mundurowych…………………

– pracownik handlu……………………….

– pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……….

– pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta………………….

6. Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji? ……………………..

7. Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną? ……………………….

8. Od 25 maja 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 – proszę zadeklarować faktyczne godziny, w jakich dziecko będzie obecne w przedszkolu ………………………………………………………

9. Proszę podać numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach oświatowych.

………………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2O2O 2O20

ABRAMOWlCZ STANlSŁAW
ANDRZEJEWSKA BARBARA ZOFlA
ANHOLCER NATALIA
ANIOŁA ADAM
ANlOŁEK ALEKSANDRA ANNA
ANTCZAK BARTOSZ
ANTCZAK WOJClECH
BANDOSZ HELENA
BĄCLER HANNA BĄCLER
BEDNARKlEWlCZ ZOFlA
BERBEC ALAN
BODNAR FlLlP
BORKOWSKA ZOFlA
BRODZlAK FlLlP JÓZEF
CHMlELEWSKA ZOFlA
CHUDY ANTONl JAN
ClBOROWSKl KRYSTIAN
ClCHOCKA NATALlA
CZAJKA ANTONl
CZAJKA FRANClSZEK
CZAJKA JAN
CZECH LEWSKl JAKUB
DOMAGAŁA JULlAN
DRADRACH ALEKSANDRA ANNA
DUNAJ FRANCISZEK
FRYSlAK BARBARA
GAJDA JĘDRZEJ

GAJDA LAURA
GŁOWA NATALlA
GŁOWA ROZALlA
GŁOWACKI ALEKSANDER
GŁOWACKI SEWERYN
GOS MAJA
GOŚClNlAK MICHALINA
GRADKlEWlCZ MONlKA
GRADKlEWlCZ MAJA
JANUSZKlEWlCZ STEFAN WOJClECH
JAWORSKA KAMILA IGA
JÓZFFlAK AGATA
KACPRZAK ZUZANNA
KOLANOWSKA MAJA ANNA
KONDRATOWlCZ FRANClSZEK PIOTR
KOSMECKA HELENA lRENA
KOSTFRA OLAF PlOTR
KOSClELNlAK MAClEJ
KOTECKA GABRlELA
KOWALCZYK LEON
KOZŁOWSKA JULlA
KOZŁOWSKI JAKUB
KOZŁOWSKI JAKUB
KRAWCZYK ŁUKASZ
KRAWCZYK TOMASZ
KUCHARSKl SZYMON
KURZAWA ANTONl KURZAWA
KURZAWA BARTŁOM l EJ KURZAWA
LEŚNlEWlCZ HANNA MARlA
LlNlARSKl FlLlP

SIELlCKl GABRlEL
SKRODZKl WOJClECH
SŁOWEK KRYSTYNA
SOŁTYSIAK ADAM
SOŁTYSIAK MAŁGORZATA
SOWlŃSKA LENA HANNA
SROKA JAGODA NATASZA
STEFANIAK GABRlELA
SYPNIEWSKA HANNA ALEKSANDRA
SZABŁOWSKA ZOFlA KATARZYNA
SZADKOWSKA ALEKSANDRA
SZAJEK DOMlNlK
SZCZECH BARTOSZ
SZUMSKl JAN
SZYMCZYK STEFAN

ŚWIATŁOWSKA ZUZANNA OLIWIA
TARKA RADOSŁAW
TOMASZEWSKA ZUZANNA
TOMASZEWSKl KASJAN MlKOŁAJ
TOPOLEWSKA JAGNA MONlKA
TURCZYN SEBASTIAN
TYRAKOWSKA LlLlANA
TYRAKOWSKl ALEKSANDER
TYSZKlEWlCZ JAKUB
WALDEK EWA
WALKOWlAK MICHAŁ ANDRZEJ
WALKOWlAK ZUZANNA MARlA
WASlLA MARTYNA
WlFJA POLA
WOJTKOWlAK OSKAR

LlPSKl MAKSYMlLIAN
LOPEZ SOŁTYSlK CRlSTlNA
ŁUCZAK ANTONl
ŁUCZAK WOJClECH
MIERZEJEWSKA MAJA
MlKUŁA ANTONl
MlSlAK MAKSYMlLlAN
MOLSKI OSKAR
NlEMlRO MICHAŁ
NOWACKl CEZARY
NOWAK MATEUSZ
NOWlCKA JULlA
NYCZ NlKODEM
OLBRYCH- MAJCHRZYCKA LENA
OLEJNlK MATEUSZ
ORCZYK JULlA
PEPŁOŃSKA HANNA
PlECHOCKA AGATA
PLEWlŃSKA BlANKA
POLESKA JULlA

POLESKA ZOFlA
POSEŁEK WlKTORlA MARTA
PRZEWOŹNA MARTA
PUFAL-PRĘTKlTOMASZ
REZLEWlCZ MAREK FRANCISZEK
ROGALSKl WOJClECH
RYBARCZYK MARTYNA
SACHARCZUK WOJClECH KRZYSZTOF
SADOWSKl LEON
SCHNElDER ADRlAN

WOŁElKO LILIANA
WoŹNlAK ANlELA ANNA
ZASTAWNY DAWID MACIEJ
ZAWODNA OLlWlA
ZlELlŃSKl WlTOLD GUSTAW

Lista dzieci niezakwaIifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2010 / 2021

Baltrukevich Mikita

Ciaciuch Dominik

Jankiewicz Tomasz Michał

Kaczmarek Lidia

Szpotański Mateusz

Najniższa ilość punktów do przyjęcia dziecka wyniosła 170.