Bez kategorii

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

z dnia 15. 05. 2020r.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w Przedszkolu nr 144 „Wesoła Gromada” w Poznaniu

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków – tj. rozdzielania dzieci, obowiązku chodzenia w maseczkach/przyłbicach i specjalnych fartuchach. Dyrekcja przedszkola, za przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PROCEDUR:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • Wizja lokalna, analiza ryzyka.
 • Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz z technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.

4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem go.

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski.

6. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,

 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,

 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,

 4. Nie organizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,

 5. Przystosowania sal – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki, dywany.

 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,

 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,

 8. Przypominania i egzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,

 9. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.

 10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,

 11. Nadzorowania picia wody przez dzieci,

 12. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw,

 13. Organizowania działań opiekuńczo – wychowawczych, w miarę możliwości dydaktycznych,

 14. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.

 15. W szatani może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i ewentualnie pracownikiem obsługi.

 16. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

 17. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.

 2. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.

 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.

 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów. Po każdym wyjściu dziecka z toalety dezynfekują ubikację, umywalki i krany.

 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.

 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 5. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.

 7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).

 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.

 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

 14. Zobowiązani są do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szatni innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

 2. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni i gdy stawi się po nie pracownik, rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi, który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów.

 3. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem: przed naciśnięciem na przycisk, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem stojącym przy drzwiach.

 4. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.

 5. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic używa dzwonka przedszkolnego, czeka, aż dziecko się przebierze i pracownik odprowadzi je do drzwi wejściowych. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów.

 6. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac plastycznych – będą przechowywane w teczkach na terenie przedszkola.

 7. Ograniczenie liczebności grupy – zgodnie z wytycznymi GIS liczba dzieci przebywających w sali zostaje ograniczona do maksymalnie do 12 dzieci.

 8. W czasie reżimu sanitarnego nie ma w przedszkolu leżakowania oraz dzieci nie myją zębów.

 9. Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku. W ogrodzie przedszkolnym wyłącza się z zabawy piaskownice, wiaderka, łopatki itp. Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdej grupy.

 10. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.

 11. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.

 12. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.

 2. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w przedszkolu.

 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VII. Żywienie dzieci

 1. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi i nauczycielkami, a kontakt z personelem pomocniczym jest ograniczony do niezbędnego minimum.

 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.

 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.

 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.

 6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.

 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.). Dotyczy to również dzieci alergicznych.

 8. Intendentka przedszkola jest zobowiązana do dbałości o magazyny żywieniowe. Na teren przedszkola nie wchodzą dostawcy. Towar zostawiają przed drzwiami przedszkola i zobowiązani są noszenia maseczki i rękawiczek.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

4. Procedury obowiązują do odwołania.

Załączniki:

1. Ankieta dla Rodziców

2. Oświadczenie dla Rodziców

Bez kategorii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 144 „WESOŁA GROMADA” W POZNANIU

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 25 maja 2020r. w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu różnymi chorobami, w tym COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w przedszkolu, jak również ich rodzin. Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, moich domowników, jak też mojego dziecka COVID-19.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola nr 144 dowożeniem i odbieraniem go do/z wskazanej wyżej placówki jest po mojej stronie. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażenia COVID-19 mojego dziecka w związku z czynnościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak też inne objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19. Moje dziecko nie miało również styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemią CIVID-19 na terytorium kraju.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku przed przyjęciem i w trakcie pobytu w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury.

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z zewnątrz oraz nie będzie przynosiło z przedszkola do domu żadnych prac wykonanych w przedszkolu, np. rysunków.

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery, wycieczki podczas pobytu w przedszkolu (zapewniony będzie pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym).

10. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do/z przedszkola oraz procedury związane z rozbieraniem i ubieraniem dziecka w szatni. Przez wzgląd na sytuację zobowiązuję się przekazać dziecko w przedsionku przedszkola pracownikowi placówki.

11. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedsionka przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie – Rodzica – maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

14. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji przedszkola pod rygorem odmowy przyjęcia mojego dziecka pod opiekę w przypadku zagrożenia zarażeniem COVID-19 przez którąkolwiek z osób przebywających na terenie przedszkola.

15. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.

16. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

17. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w jednostkach oświatowych .

18. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję przedszkola.

Pouczenie

1Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 6. Przepisy § 1 […] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie […]

………………………………………………..

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Bez kategorii

ANKIETA

Drodzy Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.


Jeżeli tylko jest to możliwe – zachęcamy do pozostawienia dziecka w domu

Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………………………………………………….

Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………

Czy Rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez placówkę w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ………………………………

Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują? …………

Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów:

– pracownik systemu ochrony zdrowia …………..

– pracownik służb mundurowych…………………

– pracownik handlu……………………….

– pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19……….

– pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta………………….

6. Czy w miejscu zamieszkania dziecka obecnie ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji? ……………………..

7. Czy dziecko w ostatnich dwóch tygodniach miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych dwóch tygodni został objęty kwarantanną? ……………………….

8. Od 25 maja 2020r. przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00 – proszę zadeklarować faktyczne godziny, w jakich dziecko będzie obecne w przedszkolu ………………………………………………………

9. Proszę podać numery aktualnych telefonów kontaktowych:

Matka:……………………………………………………………………………

Ojciec:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach oświatowych.

………………………………………………………

(data podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Aktualności

Poznań dnia 15 maja 2020 r

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 144 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW

3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 19 maja 2020r.

Po weryfikacji ankiet w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże Państwu informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy również zgłosić ten fakt do 19 maja. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Telefon do przedszkola: 61 8776521

Mail do przedszkola: p144@poznan.interklasa.pl

Dyrektor Przedszkola Nr 144 „Wesoła Gromada”

Grażyna Szlandrowicz

Bez kategorii

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2O2O 2O20

ABRAMOWlCZ STANlSŁAW
ANDRZEJEWSKA BARBARA ZOFlA
ANHOLCER NATALIA
ANIOŁA ADAM
ANlOŁEK ALEKSANDRA ANNA
ANTCZAK BARTOSZ
ANTCZAK WOJClECH
BANDOSZ HELENA
BĄCLER HANNA BĄCLER
BEDNARKlEWlCZ ZOFlA
BERBEC ALAN
BODNAR FlLlP
BORKOWSKA ZOFlA
BRODZlAK FlLlP JÓZEF
CHMlELEWSKA ZOFlA
CHUDY ANTONl JAN
ClBOROWSKl KRYSTIAN
ClCHOCKA NATALlA
CZAJKA ANTONl
CZAJKA FRANClSZEK
CZAJKA JAN
CZECH LEWSKl JAKUB
DOMAGAŁA JULlAN
DRADRACH ALEKSANDRA ANNA
DUNAJ FRANCISZEK
FRYSlAK BARBARA
GAJDA JĘDRZEJ

GAJDA LAURA
GŁOWA NATALlA
GŁOWA ROZALlA
GŁOWACKI ALEKSANDER
GŁOWACKI SEWERYN
GOS MAJA
GOŚClNlAK MICHALINA
GRADKlEWlCZ MONlKA
GRADKlEWlCZ MAJA
JANUSZKlEWlCZ STEFAN WOJClECH
JAWORSKA KAMILA IGA
JÓZFFlAK AGATA
KACPRZAK ZUZANNA
KOLANOWSKA MAJA ANNA
KONDRATOWlCZ FRANClSZEK PIOTR
KOSMECKA HELENA lRENA
KOSTFRA OLAF PlOTR
KOSClELNlAK MAClEJ
KOTECKA GABRlELA
KOWALCZYK LEON
KOZŁOWSKA JULlA
KOZŁOWSKI JAKUB
KOZŁOWSKI JAKUB
KRAWCZYK ŁUKASZ
KRAWCZYK TOMASZ
KUCHARSKl SZYMON
KURZAWA ANTONl KURZAWA
KURZAWA BARTŁOM l EJ KURZAWA
LEŚNlEWlCZ HANNA MARlA
LlNlARSKl FlLlP

SIELlCKl GABRlEL
SKRODZKl WOJClECH
SŁOWEK KRYSTYNA
SOŁTYSIAK ADAM
SOŁTYSIAK MAŁGORZATA
SOWlŃSKA LENA HANNA
SROKA JAGODA NATASZA
STEFANIAK GABRlELA
SYPNIEWSKA HANNA ALEKSANDRA
SZABŁOWSKA ZOFlA KATARZYNA
SZADKOWSKA ALEKSANDRA
SZAJEK DOMlNlK
SZCZECH BARTOSZ
SZUMSKl JAN
SZYMCZYK STEFAN

ŚWIATŁOWSKA ZUZANNA OLIWIA
TARKA RADOSŁAW
TOMASZEWSKA ZUZANNA
TOMASZEWSKl KASJAN MlKOŁAJ
TOPOLEWSKA JAGNA MONlKA
TURCZYN SEBASTIAN
TYRAKOWSKA LlLlANA
TYRAKOWSKl ALEKSANDER
TYSZKlEWlCZ JAKUB
WALDEK EWA
WALKOWlAK MICHAŁ ANDRZEJ
WALKOWlAK ZUZANNA MARlA
WASlLA MARTYNA
WlFJA POLA
WOJTKOWlAK OSKAR

LlPSKl MAKSYMlLIAN
LOPEZ SOŁTYSlK CRlSTlNA
ŁUCZAK ANTONl
ŁUCZAK WOJClECH
MIERZEJEWSKA MAJA
MlKUŁA ANTONl
MlSlAK MAKSYMlLlAN
MOLSKI OSKAR
NlEMlRO MICHAŁ
NOWACKl CEZARY
NOWAK MATEUSZ
NOWlCKA JULlA
NYCZ NlKODEM
OLBRYCH- MAJCHRZYCKA LENA
OLEJNlK MATEUSZ
ORCZYK JULlA
PEPŁOŃSKA HANNA
PlECHOCKA AGATA
PLEWlŃSKA BlANKA
POLESKA JULlA

POLESKA ZOFlA
POSEŁEK WlKTORlA MARTA
PRZEWOŹNA MARTA
PUFAL-PRĘTKlTOMASZ
REZLEWlCZ MAREK FRANCISZEK
ROGALSKl WOJClECH
RYBARCZYK MARTYNA
SACHARCZUK WOJClECH KRZYSZTOF
SADOWSKl LEON
SCHNElDER ADRlAN

WOŁElKO LILIANA
WoŹNlAK ANlELA ANNA
ZASTAWNY DAWID MACIEJ
ZAWODNA OLlWlA
ZlELlŃSKl WlTOLD GUSTAW

Lista dzieci niezakwaIifikowanych do Przedszkola nr 144,,Wesoła Gromada”

na rok szkolny 2010 / 2021

Baltrukevich Mikita

Ciaciuch Dominik

Jankiewicz Tomasz Michał

Kaczmarek Lidia

Szpotański Mateusz

Najniższa ilość punktów do przyjęcia dziecka wyniosła 170.

Bez kategorii

Informujemy, że od 16 marca 2020 r.  do 25 marca 2020 r. przedszkole otwarte jest w godzinach od 9:00       do 14:00. W piątek 20 marca 2020 r. placówka będzie nieczynna.

Bez kategorii

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez zmian, sekretariat czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.